جمعه, 17 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۰:۵۷:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ 
آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشكی
موضوع : واگذاری واحد تاسيسات . محل دريافت اوراق: دبیرخانه مركز آموزشي درماني شهيد رجائي كرج ( واقع در ساختمان رازي ) با ارائه معرفی نامه از طرف شرکت با مهر امضاء و اخذ رسید مدارک مربوطه را تحویل گیرند.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0