فرم گزارش خطا
  تاریخ :  
  نام بخش :  
  شیفت :  
  شرح خطا :  
  نوع خطا :    رده شغلی فرد یا افراد خطا کننده :  
  عوامل و شرایط ایجاد کننده :  
  سایر علل :  
  عوارض یا مشکلات ایجاد شده در نتیجه خطا :  


  ثبت گزارش

گروه دورانV6.0.5.0