فرم انتقادات و پیشنهادات
  تاریخ ثبت :  1400/09/15
  نام و نام خانوادگی :  
  شغل :  
  میزان تحصیلات :  
  شماره تلفن ثابت/همراه:  
  نوع رابطه با بیمارستان :  
  شرح پیشنهاد/انتقاد :  
  ثبت انتقاد/پیشنهاد

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0