فرم ثبت شکایات
  تارخ ثبت شکایت :  1400/09/15
  نام و نام خانوادکی فرد شاکی :  
  شیفت :  
  میزان تحصیلات :  
  جنسیت :  
  شغل :  
  نسبت با بیمار :  

  سن :  
  نام و نام خانوادگی بیمار :  
  تلفن ثابت/همراه :  
  نام فرد مورد شکایت :  
  سمت :  
  موضوع شکایت :  
  شرح شکایت :  
  توصیه شما جهت حل مشکل چیست؟  
  ثبت شکایت

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0